Diagrames per a vent fusta gràfics i textuals

En molts casos, les claus que no estan en la columna central es poden presentar pel nombre de la clau així com de forma gràfic.

\relative c'' {
 \textLengthOn
 c1^\markup
  \woodwind-diagram
   #'piccolo
   #'((cc . (one three))
     (lh . (gis))
     (rh . (ees)))

 c^\markup
  \override #'(graphical . #f) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'((cc . (one three))
      (lh . (gis))
      (rh . (ees)))
  }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).