Plantilla de quartet de cordas (senzilla)

Aquesta plantilla mostra un quartet de corda normal. També utilitza una secció \global per al compàs i l’armadura.

global= {
 \time 4/4
 \key c \major
}

violinOne = \new Voice \relative c'' {
 c2 d
 e1
 \bar "|."
}

violinTwo = \new Voice \relative c'' {
 g2 f
 e1
 \bar "|."
}

viola = \new Voice \relative c' {
 \clef alto
 e2 d
 c1
 \bar "|."
}

cello = \new Voice \relative c' {
 \clef bass
 c2 b
 a1
 \bar "|."
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
  << \global \violinOne >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
  << \global \violinTwo >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
  << \global \viola >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
  << \global \cello >>
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).