Símbols de digitació per a instruments de vent

Es poden aconseguir símbols especials combinant glifs existents, cosa que és d’utiitat per a la notació d’instruments de vent.

mymarkup = {
 \once \override TextScript.outside-staff-padding = 0
 \once \override TextScript.staff-padding = 0
 \once \override TextScript.padding = 0.2
 \once \override TextScript.X-offset =
  #(lambda (g)
    (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
     (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\relative c' {
 g\open
 \mymarkup
 g^\markup \combine
   \musicglyph "scripts.open"
   \musicglyph "scripts.tenuto"
 \mymarkup
 g^\markup \combine
   \musicglyph "scripts.open"
   \musicglyph "scripts.stopped"
 g\stopped
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).