Col·locar les barres de les notes d’adorn a la mateixa alçada que les barres de notes normals

Quan es col·loquen figures sobre línies addicionals, les seves barres se situen generalment en mig del pentagrama. La barra de les notes d’adorn és més curta i les notes d’adorn sobre les línies addicionals podrien tenir la barra fora del pentagrama. Podem corregir aquest barrat per a les notes d’adorn.

\relative c {
 f8[ e]
 \grace {
  f8[ e]
  \override Stem.no-stem-extend = ##f
  f8[ e]
  \revert Stem.no-stem-extend
 }
 f8[ e]
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).