Afegir barres de compàs al context de noms d’acord (ChordNames)

Per afegir indicacions de línia divisòria dins del context dels noms d’acord ChordNames, incloeu el gravador Bar_engraver.

\new ChordNames \with {
  \override BarLine.bar-extent = #'(-2 . 2)
  \consists "Bar_engraver"
}

\chordmode {
  f1:maj7 f:7 bes:7
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).