Numeració de compassos alternativa

Es poden seleccionar dos mètodes alternatius per a la numeració de compassos, especials quan hi ha repeticions.

music = \relative c' {
 \repeat volta 3 {
  c4 d e f |
  \alternative {
   \volta 1 { c4 d e f | c2 d \break }
   \volta 2 { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
   \volta 3 { c4 d e f | c2 d } } }
 c1 \bar "|."
}

\markup "default"
{
 \music
}

\markup \typewriter "'numbers"
{
 \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers
 \music
}

\markup \typewriter "'numbers-with-letters"
{
 \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers-with-letters
 \music
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).