Lligaduras “Laissez vibrer”

Les lligadures “Laissez vibrer” (deixar vibrar) tenen una mida fixa. Es pot ajustar el seu format usant 'tie-configuration.

\relative c' {
 <c e g>4\laissezVibrer r <c f g>\laissezVibrer r
 <c d f g>4\laissezVibrer r <c d f g>4.\laissezVibrer r8

 <c d e f>4\laissezVibrer r
 \override LaissezVibrerTieColumn.tie-configuration
   = #`((-7 . ,DOWN)
     (-5 . ,DOWN)
     (-3 . ,UP)
     (-1 . ,UP))
 <c d e f>4\laissezVibrer r
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).