Modificar la mida dels diagrames de vent fusta

Es pot canviar la mida i el gruix de les línies dels diagrames de posicions per a instruments de vent fusta.

\relative c'' {
 \textLengthOn
 c1^\markup
  \woodwind-diagram
   #'piccolo
   #'()

 c^\markup
  \override #'(size . 1.5) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'()
  }
 c^\markup
  \override #'(thickness . 0.15) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'()
  }
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).