Generació de notes aleatòries

Aquest fragment de codi basat en l’Scheme genera 24 notes aleatòries (o tantes com calguin), basant-se en l’hora actual (o en qualsevol nombre pseudo-aleatori que s’especifiqui en el seu lloc, per obtenir les mateixes notes aleatòries cada cop): és a dir, per obtenir diferents patrons de notes, sols ha de modificar aquest número.

randomNotes =
#(define-music-function (n from to dur)
  (integer? ly:pitch? ly:pitch? ly:duration?)
  (let ((from-step (ly:pitch-steps from))
     (to-step (ly:pitch-steps to)))
   (make-sequential-music
   (map (lambda (_)
       (let* ((step (+ from-step
               (random (- to-step from-step))))
          (pitch (ly:make-pitch 0 step 0)))
        #{ $pitch $dur #}))
      (iota n)))))

\randomNotes 24 c' g'' 8

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).