Veus addicionals per evitar col·lisions

En certs casos de polifonia complexa, calen veus addicionals per evitar col·lisions entre les notes. Si calen més de quatre veus paral·leles, les veus addicionals s’afegeixen definint una variable que utilitza la funció de l’Scheme context-spec-music.

voiceFive = #(context-spec-music (make-voice-props-set 4) 'Voice)

\relative c'' {
 \time 3/4
 \key d \minor
 \partial 2
 <<
  \new Voice {
   \voiceOne
   a4. a8
   e'4 e4. e8
   f4 d4. c8
  }
  \new Voice {
   \voiceTwo
   d,2
   d4 cis2
   d4 bes2
  }
  \new Voice {
   \voiceThree
   f'2
   bes4 a2
   a4 s2
  }
  \new Voice {
   \voiceFive
   s2
   g4 g2
   f4 f2
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).