Modificar la mida d’una nota solta d’una acord

Es poden modificar notes individuals d’un acord amb l’ordre \tweak, alterant la propietat font-size.

Dins d’un acord (entre angles simples < >), abans de la nota que volem alterar, situem l’ordre \tweak seguida per #'font-size i definim la mida adequada com #-2 (un cap petit).

\relative c' {
  <\tweak font-size #+2 c e g c
   \tweak font-size #-2 e>1
   ^\markup { A tiny e }_\markup { A big c }
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).