Posicionar símbols d’arpegi

Si cal fer més llargs o més curts un símbol d’arpegi, es pot modificar independentment els extrems superior i inferior.

\relative c' {
  <c e g b>1\arpeggio
  \once \override Arpeggio.positions = #'(-5 . 0)
  <c e g b>1\arpeggio
  \once \override Arpeggio.positions = #'(0 . 5)
  <c e g b>1\arpeggio
  \once \override Arpeggio.positions = #'(-5 . 5)
  <c e g b>1\arpeggio
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).