Creació de marques dinàmiques a la sortida MIDI

L’exemple següent mostra com crear un marcatge dinàmic, que no està inclòs a llista predeterminada, i assignar-lo a un valor específic de manera que es pugui usar per afectar la sortida MIDI.

A la marca dinàmica \rfz se li assigna un valor de 0.9.

#(define (myDynamics dynamic)
  (if (equal? dynamic "rfz")
   0.9
   (default-dynamic-absolute-volume dynamic)))

\score {
 \new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = "cello"
  \set Score.dynamicAbsoluteVolumeFunction = #myDynamics
  \new Voice {
   \relative {
    a'4\pp b c-\rfz
   }
  }
 }
 \layout {}
 \midi {}
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).