Simular un hammer o lligat ascendent a una tabulatura

Es pot simular un “hammer” o lligat ascendent amb lligadures d’expressió.

\score {
 \new TabStaff {
  \relative c'' {
   \tabFullNotation
   c4( d) d( d)
   d2( c)
  }
 }
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).