Números de compàs alineats a l’esquerra de forma consistent

Quan s’alinien els números de compàs, poden aparèixer problemes de superposició amb les claus de sistema. Aquest fragment de codi ho resoleu deixant alineats a la dreta els números de compàs després d’un salt de línia.

consistentlyLeftAlignedBarNumbers = {
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \override Score.BarNumber.self-alignment-X =
  #(lambda (grob)
    (let ((break-dir (ly:item-break-dir grob)))
     (if (= break-dir RIGHT) RIGHT LEFT)))
}

\new ChoirStaff <<
 \new Staff {
  \relative c' {
   \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 3)
   \bar ""
   \consistentlyLeftAlignedBarNumbers

   \set Score.currentBarNumber = #112
   \repeat unfold 8 { R1 }
   \break
   \repeat unfold 9 { R1 }
   \break
   \repeat unfold 7 { R1 }
  }
 }
 \new Staff {
  \relative c' {
   \repeat unfold 24 { R1 }
  }
 }
>>

\layout {
 indent = #0
 ragged-right = ##t
 ragged-last = ##t
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).