Diagrames de posicions d’acord, explicats i desenvolupats

Aquest fragment de codi presenta moltes possibilitat per obtenir diagrames de posicions d’acord i com ajustar-los.

<<
 \chords {
  a1 a \bar "||" \break
  \repeat unfold 3 {
   c c c d d \bar "||" \break
  }
 }

 \new Voice {
  % Set global properties of fret diagram
  \override TextScript.size = 1.2
  \override TextScript.fret-diagram-details
        .finger-code = #'below-string
  \override TextScript.fret-diagram-details
        .dot-color = #'black

  % 1
  %
  % A chord for ukulele.
  a'1^\markup
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((string-count . 4)
           (dot-color . white)
           (finger-code . in-dot)))
   \fret-diagram "4-2-2;3-1-1;2-o;1-o;"

  % 2
  %
  % A chord for ukulele, with formatting defined in definition
  % string: 1.2 * size, 4 strings, 4 frets, fingerings below,
  % string dot radius .35 of fret spacing, dot position 0.55 of
  % fret spacing.
  a'1^\markup
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((dot-color . white)
           (open-string . "o")))
   \fret-diagram
    "s:1.2;w:4;h:3;f:2;d:0.35;p:0.55;4-2-2;3-1-1;2-o;1-o;"


  %%
  %% These chords will be in normal orientation
  %%


  % 3
  %
  % C major for guitar, barred on third fret: verbose style,
  % roman fret label, finger labels below string, straight barre.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . roman-lower)
           (finger-code . below-string)
           (barre-type . straight)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (place-fret 5 3 1)
                (place-fret 4 5 2)
                (place-fret 3 5 3)
                (place-fret 2 5 4)
                (place-fret 1 3 1)
                (barre 5 1 3))

  % 4
  %
  % C major for guitar, barred on third fret: double barre used
  % to test barre function, verbose style.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . arabic)
           (dot-label-font-mag . 0.9)
           (finger-code . in-dot)
           (fret-label-font-mag . 0.6)
           (fret-label-vertical-offset . 0)
           (label-dir . -1)
           (mute-string . "M")
           (xo-font-magnification . 0.4)
           (xo-padding . 0.3)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (place-fret 5 3 1)
                (place-fret 4 5 2)
                (place-fret 3 5 3)
                (place-fret 2 5 4)
                (place-fret 1 3 1)
                (barre 4 2 5)
                (barre 5 1 3))

  % 5
  %
  % C major for guitar, with capo on third fret: verbose style.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . roman-upper)
           (dot-label-font-mag . 0.9)
           (finger-code . none)
           (fret-label-vertical-offset . 0.5)
           (xo-font-magnification . 0.4)
           (xo-padding . 0.3)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (capo 3)
                (open 5)
                (place-fret 4 5 1)
                (place-fret 3 5 2)
                (place-fret 2 5 3)
                (open 1))

  % 6
  %
  % Simple D chord.
  d'1^\markup
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((finger-code . below-string)
           (dot-radius . 0.35)
           (string-thickness-factor . 0.3)
           (dot-position . 0.5)
           (fret-count . 3)))
   \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"

  % 7
  %
  % Simple D chord, large top fret thickness.
  d'1^\markup
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((finger-code . below-string)
           (dot-radius . 0.35)
           (dot-position . 0.5)
           (top-fret-thickness . 7)
           (fret-count . 3)))
   \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"


  %%
  %% These chords will be in landscape orientation
  %%
  \override TextScript.fret-diagram-details
        .orientation = #'landscape


  % 8
  %
  % C major for guitar, barred on third fret: verbose style,
  % roman fret label, finger labels below string, straight
  % barre.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . roman-lower)
           (finger-code . below-string)
           (barre-type . straight)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (place-fret 5 3 1)
                (place-fret 4 5 2)
                (place-fret 3 5 3)
                (place-fret 2 5 4)
                (place-fret 1 3 1)
                (barre 5 1 3))

  % 9
  %
  % C major for guitar, barred on third fret: Double barre
  % used to test barre function, verbose style.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . arabic)
           (dot-label-font-mag . 0.9)
           (finger-code . in-dot)
           (fret-label-font-mag . 0.6)
           (fret-label-vertical-offset . 0)
           (label-dir . -1)
           (mute-string . "M")
           (xo-font-magnification . 0.4)
           (xo-padding . 0.3)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (place-fret 5 3 1)
                (place-fret 4 5 2)
                (place-fret 3 5 3)
                (place-fret 2 5 4)
                (place-fret 1 3 1)
                (barre 4 2 5)
                (barre 5 1 3))

  % 10
  %
  % C major for guitar, with capo on third fret: verbose style.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . roman-upper)
           (dot-label-font-mag . 0.9)
           (finger-code . none)
           (fret-label-vertical-offset . 0.5)
           (xo-font-magnification . 0.4)
           (xo-padding . 0.3)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (capo 3)
                (open 5)
                (place-fret 4 5 1)
                (place-fret 3 5 2)
                (place-fret 2 5 3)
                (open 1))

  % 11
  %
  % Simple D chord.
  d'1^\markup
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((finger-code . below-string)
           (dot-radius . 0.35)
           (dot-position . 0.5)
           (fret-count . 3)))
   \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"

  % 12
  %
  % Simple D chord, large top fret thickness.
  d'1^\markup
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((finger-code . below-string)
           (dot-radius . 0.35)
           (dot-position . 0.5)
           (top-fret-thickness . 7)
           (fret-count . 3)))
   \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"


  %%
  %% These chords will be in opposing-landscape orientation.
  %%
  \override TextScript.fret-diagram-details
        .orientation = #'opposing-landscape


  % 13
  %
  % C major for guitar, barred on third fret: verbose style,
  % roman fret label, finger labels below string, straight
  % barre.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . roman-lower)
           (finger-code . below-string)
           (barre-type . straight)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (place-fret 5 3 1)
                (place-fret 4 5 2)
                (place-fret 3 5 3)
                (place-fret 2 5 4)
                (place-fret 1 3 1)
                (barre 5 1 3))

  % 14
  %
  % C major for guitar, barred on third fret: double barre
  % used to test barre function, verbose style.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . arabic)
           (dot-label-font-mag . 0.9)
           (finger-code . in-dot)
           (fret-label-font-mag . 0.6)
           (fret-label-vertical-offset . 0)
           (label-dir . -1)
           (mute-string . "M")
           (xo-font-magnification . 0.4)
           (xo-padding . 0.3)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (place-fret 5 3 1)
                (place-fret 4 5 2)
                (place-fret 3 5 3)
                (place-fret 2 5 4)
                (place-fret 1 3 1)
                (barre 4 2 5)
                (barre 5 1 3))

  % 15
  %
  % C major for guitar, with capo on third fret: verbose style.
  c'1^\markup
   % 110% of default size
   \override #'(size . 1.1)
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((number-type . roman-upper)
           (dot-label-font-mag . 0.9)
           (finger-code . none)
           (fret-label-vertical-offset . 0.5)
           (xo-font-magnification . 0.4)
           (xo-padding . 0.3)))
   \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (capo 3)
                (open 5)
                (place-fret 4 5 1)
                (place-fret 3 5 2)
                (place-fret 2 5 3)
                (open 1))

  % 16
  %
  % Simple D chord.
  d'1^\markup
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((finger-code . below-string)
           (dot-radius . 0.35)
           (dot-position . 0.5)
           (fret-count . 3)))
   \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"

  % 17
  %
  % Simple D chord, large top fret thickness.
  d'1^\markup
   \override #'(fret-diagram-details
          . ((finger-code . below-string)
           (dot-radius . 0.35)
           (dot-position . 0.5)
           (top-fret-thickness . 7)
           (fret-count . 3)))
   \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
 }
>>


\paper {
 tagline = ##f
 ragged-right = ##t
 indent = 0
 system-system-spacing.basic-distance = 20
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \override SpacingSpanner.spacing-increment = 3
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).