Partitura per acordió diatònic

Plantilla per escriure una partitura per a acordió diatònic.

- Hi ha una pauta horitzontal que indica si l’acordió s’ha de tancar (línia gruixuda) o obrir (línia prima).

- Hi ha una pauta rítmica petita amb lletra que descriu els botons que cal polsar en el baix. Les barres de compàs estan fetes a partir de línies de reixeta.

- La pauta del tabulador per acordions diatònics mostra la posició geogràfica dels botons i no (com a d’altres instruments) l’alçada de les notes; les claus sobre el costat de la melodia de l’acordió es posen en tres columnes i unes dotze files.

A la notació de la pauta del tabulador, la columna més externa es descriu amb notes entre línies, la columna més interna es descriu amb notes entre línies i unes aspes com a alteració accidental, i la columna central es descriu amb notes sobre una línia, mentre que la fila del mig es representa sobre la línia central del pentagrama.

A continuació algunes notes sobre la forma de transcriure notes de piano a acordió diatònic:

1. Tot acordió diatònic està construït sols per a un cert conjunt de tonalitats (per exemple, per a les tonalitats de Do major i Fa major), per la qual cosa és important transportar una melodia de piano que correspongui exactament a una d’aquestes tonalitats. Transporteu el codi font, no sols la sortida perquè aquest codi cal després per traduir-lo de nou a la pauta del tabulador. Això es pot fer amb l’ordre displayLilyMusic.

2. Hem d’alterar les direccions d’obrir i de tancar el fuelle de forma regular. Si l’intèrpret té un període d’obrir el fuelle excessivament llarg, l’acordió pot trencar-se. Per una altra banda, algunes harmonies sols estan disponibles en una direcció. Tenint això en compte, hem de decidir quines parts de la melodia són les parts de tancar i quines les d’obrir.

3. Per a cada una de les parts d’obrir i tancar, transcriviu les notes del piano a la representació de tabulatura corresponent.

verse = \lyricmode { Wie gross bist du! Wie gross bist du! }

harmonies = \new ChordNames \chordmode {
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t
 bes8 bes8 bes8
 es2 f
 bes1
}

NoStem = { \hide Stem }
NoNoteHead = \hide NoteHead
ZeroBeam = \override Beam.positions = #'(0 . 0)

staffTabLine = \new Staff \with {
 \remove "Time_signature_engraver"
 \remove "Clef_engraver"
} {
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(0)
 % Shows one horizontal line. The vertical line
 % (simulating a bar-line) is simulated with a gridline
 \set Staff.midiInstrument = #"choir aahs"
 \key c \major
 \relative c''
 {
  % disable the following line to see the noteheads while writing the song
  \NoNoteHead
  \override NoteHead.no-ledgers = ##t

  % The beam between 8th-notes is used to draw the push-line
  %How to fast write the push-lines:
  % 1. write repeatedly 'c c c c c c c c |' for the whole length of the song
  % 2. uncomment the line \NoNoteHead
  % 3. compile
  % 4. Mark the positions on which push/pull changes.
  %   In the score-picture click on the position
  %    the push- or pull-part starts
  %      (on the noteHead, the cursor will change to a hand-icon).
  %   The cursor in the source code will jump just at this position.
  %  a) If a push-part starts there, replace the 'c' by an 'e['
  %  b) If a pull-part starts there, replace the 'c' by an 's'
  % 5. Switch into 'overwrite-mode' by pressing the 'ins' key.
  % 6. For the pull-parts overwrite the 'c' with 's'
  % 7. For every push-part replace the last 'c' with 'e]'
  %    8. Switch into 'insert-mode' again
  % 9. At last it should look like e.g.
  %    (s s e[ c | c c c c c c c c | c c c c c c e] s s)
  % 10. re-enable the line \NoNoteHead
  \autoBeamOff
  \ZeroBeam
  s8 s s e[ c c c c c c e] | s s s s s
 }
}

% Accordion melody in tabulator score
% 1. Place a copy of the piano melody below
% 2. Separate piano melody into pull- and push-parts
%   according to the staffTabLine you've already made
% 3. For each line: Double the line. Remark the 1st one
%   (Keeps unchanged as reference) and then change the second
%   line using the transformation paper
%  or the macros 'conv2diaton push.bsh' and 'conv2diaton pull.bsh'
% Tips:
% - In jEdit Search & Replace mark the Option 'Keep Dialog'

AccordionTabTwoCBesDur = {
 % pull 1
 %<f' bes'>8 <f' a'>8 <d' bes'>8 |
 <g'' a''>8 <g'' b''>8 <e'' a''>8 |
 % push 2
 %<g' c''>4 <f' d''> <g' ees''> <f' a'> |
 <g'' a''>4 <d'' eisis''> <g'' bisis''> <d'' f''> |
 % pull 3
 % <f' bes'>2 r8 }
 <g'' a''>2 r8 }

AccordionTab= { \dynamicUp
 % 1. Place a copy of the piano melody above
 % 2. Separate piano melody into pull- and push-parts
 %   according to the staffTabLine you've already made
 % 3. For each line: Double the line. Remark the 1st one
 %   (Keeps unchanged as reference) and then
 %   change the second line using the transformation paper
 % Tips:
 % - In jEdit Search & Replace mark the Option 'Keep Dialog'
 % -
 \AccordionTabTwoCBesDur
}


\header { tagline = ##f }

\layout {
 \context {
  \Score
  % The vertical line (simulating a bar-line) in
  % the staffBassRhythm is a gridline
  \consists "Grid_line_span_engraver"
 }
 \context {
  \Staff
  \consists "Grid_point_engraver"
  gridInterval = \musicLength 4*4 % 4/4 - tact. How many beats per bar
  % The following line has to be adjusted O-F-T-E-N.
  \override GridPoint.Y-extent = #'(-2 . -21)
 }
 \context {
  \ChoirStaff
  \remove "System_start_delimiter_engraver"
 }
}

staffVoice = \new Staff = astaffvoice {
 \time 4/4
 \set Staff.instrumentName = "Voice"
 \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
 \key bes \major
 \partial 8*3
 \clef treble
 {
  \context Voice = "melodyVoi"
  {
   <f' bes'>8 <f' a'>8 <d' bes'>8 |
   <g' c''>4 <f' d''> <g' es''> <f' a'> |
   <f' bes'>2 r8
  }
  \bar "|."
 }
}

staffAccordionMel =
\new Staff \with { \remove "Clef_engraver" } {
 \accidentalStyle forget %Set the accidentals (Vorzeichen) for each note,
 %do not remember them for the rest of the measure.
 \time 4/4
 \set Staff.instrumentName="Accordion"
 \set Staff.midiInstrument="voice oohs"
 \key c \major
 \clef treble
 { \AccordionTab \bar "|." }
}

AltOn =
#(define-music-function (mag) (number?)
 #{ \override Stem.length = #(* 7.0 mag)
   \override NoteHead.font-size =
#(inexact->exact (* (/ 6.0 (log 2.0)) (log mag))) #})

AltOff = {
 \revert Stem.length
 \revert NoteHead.font-size
}

BassRhythm = {s4 s8 | c2 c2 | c2 s8 }
LyricBassRhythmI= \lyricmode { c b | c }

staffBassRhythm =
\new Staff = staffbass \with { \remove "Clef_engraver" } {
 % This is not a RhythmicStaff because it must be possible to append lyrics.

 \override Score.GridLine.extra-offset = #'( 13.0 . 0.0 ) % x.y
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
 % Shows one horizontal line. The vertical line
 % (simulating a bar-line) is simulated by a grid
 % Search for 'grid' in this page to find all related functions
 \time 4/4
 {
  \context Voice = "VoiceBassRhythm"
  \stemDown \AltOn #0.6
  \relative c''
  {
   \BassRhythm
  }
  \AltOff
  \bar "|."
 }
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \harmonies
  \staffVoice
  \context Lyrics = "lmelodyVoi"
   \with { alignBelowContext = astaffvoice }
   \lyricsto melodyVoi \verse
  \staffAccordionMel
  \staffTabLine
  \staffBassRhythm
  \context Lyrics = "lBassRhythmAboveI"
   \with { alignAboveContext = staffbass }
   \lyricsto VoiceBassRhythm \LyricBassRhythmI
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).