Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d’una veu

Utilització de autochange amb més d’una veu.

\score {
 \new PianoStaff
 <<
  \new Staff = "up" {
   <<
    \set Timing.beamExceptions = #'()
    \set Timing.beatStructure = #'(4)
    \new Voice {
     \voiceOne
     \autoChange
     \relative c' {
      g8 a b c d e f g
      g,8 a b c d e f g
     }
    }

    \new Voice {
     \voiceTwo
     \autoChange
     \relative c' {
      g8 a b c d e f g
      g,,8 a b c d e f g
     }
    }
   >>
  }

  \new Staff = "down" {
   \clef bass
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).