Plantilla de conjunt vocal

Vet aquí una partitura vocal estàndard per a quatre veus SATB. Amb grups més grans, sol ser útil incloure una secció que aparegui a totes les parts. Per exemple, el compàs i l’armadura gairebé sempre son els mateixos per a totes. Com a la plantilla “Himne”, les quatre veus es reagrupen en sols dos pentagrames.

\paper {
 top-system-spacing.basic-distance = 10
 score-system-spacing.basic-distance = 20
 system-system-spacing.basic-distance = 20
 last-bottom-spacing.basic-distance = 10
}

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
 c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
 e'4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Lyrics = "sopranos" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }
  \new Staff = "women" <<
   \new Voice = "sopranos" {
    \voiceOne
    << \global \sopMusic >>
   }
   \new Voice = "altos" {
    \voiceTwo
    << \global \altoMusic >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "altos"
  \new Lyrics = "tenors" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }
  \new Staff = "men" <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" {
    \voiceOne
    << \global \tenorMusic >>
   }
   \new Voice = "basses" {
    \voiceTwo << \global \bassMusic >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "basses"
  \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
  \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
  \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
  \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).