Trèmolos de pentagrama creuat

Atès que \repeat tremolo espera exactament dos arguments musicals per als trèmolos d’acord, la nota o acord que canvia de pentagrama a un trèmolo que creua el pentagrama s’ha de col·locar dins de claus corbes junt a la seva ordre \change Staff.

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "up" \relative c'' {
  \key a \major
  \time 3/8
  s4.
 }
 \new Staff = "down" \relative c'' {
  \key a \major
  \time 3/8
  \voiceOne
  \repeat tremolo 6 {
   <a e'>32
   {
    \change Staff = "up"
    \voiceTwo
    <cis a' dis>32
   }
  }
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).