Posicionament de les notes d’adorn amb espai flotant

En establir la propietat 'strict-grace-spacing fem que les columnes musicals per a les notes d’adorn siguin ‘flotants’, és a dir, desacoblades de les notes que no són d’adorn: primer s’aplica l’espaiat de les notes normals, i després es posen les columnes musicals de les notes d’adorn a l’esquerra de les columnes musicals de les notes principals.

\relative c'' {
 <<
  \override Score.SpacingSpanner.strict-grace-spacing = ##t
  \new Staff \new Voice {
   \afterGrace c4 { c16[ c8 c16] }
   c8[ \grace { b16 d } c8]
   c4 r
  }
  \new Staff {
   c16 c c c c c c c c4 r
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).