Fer lligadures entre veus diferents

En determinades situacions cal crear lligadures d’expressió entre notes que estan a veus diferents.

La solució és afegir notes invisible a una de les veus utilitzant \hideNotes.

Aquest exemple és el compàs 235 de la Chacona de la segona Partita per a violí sol, BMW 1004, de Bach.

\relative c' {
 <<
  {
   d16( a') s a s a[ s a] s a[ s a]
  }
  \\
  {
   \slurUp
   bes,16[ s e](
   \hideNotes a)
   \unHideNotes f[(
   \hideNotes a)
   \unHideNotes fis](
   \hideNotes a)
   \unHideNotes g[(
   \hideNotes a)
   \unHideNotes gis](
   \hideNotes a)
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).