Modificació de la separació en les indicacions de tessitura

És possible ajustar la separació predeterminada entre les notes de la indicació de tessitura i la línia que les uneix.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Ambitus_engraver"
 }
}

\new Staff {
 \time 2/4
 % Default setting
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = 0
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = 1
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = 1.5
 c'4 g''
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).