Ajustament de les propietats de clau

La modificació del glif de la clau, la seva posició o octava, no canvien ’per se’ la posició de les notes següents del pentagrama. Per aconseguir armadures adequades de tonalitat sobre les línies del pentagrama, s’ha d’especificar també middleCClefPosition, amb valor positius o negatius que moguin Do central cap amunt o cap avall, respectivament, en relació amb la línia central del pentagrama (usualment la tercera).

Per exemple, l’ordre \clef "treble_8" equival a un ajustament de clefGlyph, clefPosition (que controla la posició vertical de la clau sobre el pentagrama), middleCPosition i clefTransposition. Se imprimeix la clau cada cop que es modifica qualsevol de les propietats excepte middleCPosition.

Els exemple següents mostren les possibilitats quan s’ajusten aquestes propietats manualment. En la primera línia, els canvis manuals preserven la posició relativa estàndard de les clau i les notes, però no ho fan a la segona línia.

{
 % The default treble clef
 \key f \major
 c'1
 % The standard bass clef
 \set Staff.clefGlyph = "clefs.F"
 \set Staff.clefPosition = 2
 \set Staff.middleCPosition = 6
 \set Staff.middleCClefPosition = 6
 \key g \major
 c'1
 % The baritone clef
 \set Staff.clefGlyph = "clefs.C"
 \set Staff.clefPosition = 4
 \set Staff.middleCPosition = 4
 \set Staff.middleCClefPosition = 4
 \key f \major
 c'1
 % The standard choral tenor clef
 \set Staff.clefGlyph = "clefs.G"
 \set Staff.clefPosition = -2
 \set Staff.clefTransposition = -7
 \set Staff.middleCPosition = 1
 \set Staff.middleCClefPosition = 1
 \key f \major
 c'1
 % A non-standard clef
 \set Staff.clefPosition = 0
 \set Staff.clefTransposition = 0
 \set Staff.middleCPosition = -4
 \set Staff.middleCClefPosition = -4
 \key g \major
 c'1 \break

 % The following clef changes do not preserve
 % the normal relationship between notes, key signatures
 % and clefs:

 \set Staff.clefGlyph = "clefs.F"
 \set Staff.clefPosition = 2
 c'1
 \set Staff.clefGlyph = "clefs.G"
 c'1
 \set Staff.clefGlyph = "clefs.C"
 c'1
 \set Staff.clefTransposition = 7
 c'1
 \set Staff.clefTransposition = 0
 \set Staff.clefPosition = 0
 c'1

 % Return to the normal clef:

 \set Staff.middleCPosition = 0
 c'1
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).