Modificar el compàs d’una secció polimètrica utilitzant \scaleDurations

La propietat measureLength, junt amb measurePosition, determina quan cal dibuixar una línia divisòria. No obstant, en utilitzar \scaleDurations, l’escalat proporcional de les duracions fa difícil introduir canvis de compàs. En aquest cas s’ha d’establir manualment el valor de measureLength utilitzant la funció ly:make-moment. El segon argument ha de ser el mateix que el segon artgument de \scaleDurations.

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Timing_translator"
 }
 \context {
  \Staff
  \consists "Timing_translator"
 }
}

<<
 \new Staff {
  \scaleDurations 8/5 {
   \time 6/8
   \set Timing.measureLength = \musicLength 1*6/5
   b8 b b b b b
   \time 2/4
   \set Timing.measureLength = \musicLength 1*4/5
   b4 b
  }
 }
 \new Staff {
  \clef bass
  \time 2/4
  c2 d e f
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).