Glissando d’acords en tabulatura

Els lliscaments per a acords s’indiquen per omissió tant al context Staff com a TabStaff. Els nombres de corda són necessaris per a TabStaff perquè els càlculs de corda automàtics són diferents per als acords i per a les notes soltes.

myMusic = \relative c' {
 <c e g>1 \glissando <f a c>
}

\score {
 <<
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \myMusic
  }
  \new TabStaff \myMusic
 >>
}

\score {
 <<
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   \myMusic
  }
  \new TabStaff \with { \override Glissando.style = #'none } {
   \myMusic
  }
 >>
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).