Canviar la família de tipus de lletra predeterminada per al text

Les famílies de tipus de lletra per al text es poden sobreescriure amb make-pango-font-tree.

%{
You may have to install additional fonts.

Red Hat Fedora

 dejavu-fonts-all

Debian GNU/Linux, Ubuntu

 fonts-dejavu-core
 fonts-dejavu-extra
%}

\paper {
 %{
   run
     lilypond -dshow-available-fonts
   to show all fonts available in the process log.
 %}
 property-defaults.fonts.serif = "DejaVu Serif"
 property-defaults.fonts.sans = "DejaVu Sans"
 property-defaults.fonts.typewriter = "DejaVu Sans Mono"
}

{
 g'''4^\markup {
  DejaVu Serif: \bold bold
         \italic italic
         \italic \bold { bold italic }
 }
 g4_\markup {
  \override #'(font-family . sans) {
   DejaVu Sans: \bold bold
          \italic italic
          \italic \bold { bold italic }
  }
 }
 g''2^\markup {
  \override #'(font-family . typewriter) {
   DejaVu Sans Mono: \bold bold
            \italic italic
            \italic \bold { bold italic }
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).