Citació d’una altra veu amb transposició

Els passatges citats tenen en compte la trasnposició de la font tant com la del destí. En aquest exemple, tots els instruments interpreten una nota amb el so de Do central; el destí d’un instrument transpositor en Fa. La part de destí es pot transportar utilitzant \transpose. En aquest cas les notes citades romanen sense canvis.

\addQuote clarinet {
 \transposition bes
 \repeat unfold 8 { d'16 d' d'8 }
}

\addQuote sax {
 \transposition es'
 \repeat unfold 16 { a8 }
}

quoteTest = {
 % french horn
 \transposition f
 g'4
 << \quoteDuring "clarinet" { \skip 4 } s4^"clar." >>
 << \quoteDuring "sax" { \skip 4 } s4^"sax." >>
 g'4
}

{
 \new Staff \with {
  instrumentName = \markup { \column { Horn "in F" } }
 }
 \quoteTest
 \transpose c' d' << \quoteTest s4_"up a tone" >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).