Alteració dels finals de barra predeterminats

Per gravar les barres agrupades en la forma 3-4-3-2 sóls cal modificar l’estructura de polsos.

\relative c'' {
  \time 12/8

  % Default beaming
  a8 a a a a a a a a a a a

  % Set new values for beam endings
  \set Score.beatStructure = 3,4,3,2
  a8 a a a a a a a a a a a
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).