Barres de compàs en forma de ratlla curta

Freqüentment, s’usen barres de compàs en forma de ’tick’ o ratlla curta on la línia divisòria s’emplea sols a efectes de coordinació i no es vol impliar amb ella cap èmfasi ritmic.

\relative c' {
  \set Score.measureBarType = #"'"
  c4 d e f
  g4 f e d
  c4 d e f
  g4 f e d
  \bar "|."
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).