Afegir un baix xifrat a sobre o a sota de les notes

En escriure un baix xifrat, podem ubicar les xifres a sobre a o a sota de les notes del baix, mitjançant la definició de la propietat BassFigureAlignmentPositioning #'direction (exclusivament dins d’un context Staff). es pot escollir entre #UP (o #1, a sobre), #CENTER (o #0, centraat) i #DOWN (o #-1, a sota).

Aquesta propietat es pot canviar tantes vegades com volem. Utilitzeu \once \override si no voleu que la sobreescriptura s’apliqui a tota la partitura.

bass = {
 \clef bass
 g4 b, c d
 e d8 c d2
}

continuo = \figuremode {
 <_>4 <6>4 <5/>4
 \override Staff.BassFigureAlignmentPositioning.direction = #UP
 %\bassFigureStaffAlignmentUp
 < _+ >4 <6>
 \set Staff.useBassFigureExtenders = ##t
 \override Staff.BassFigureAlignmentPositioning.direction = #DOWN
 %\bassFigureStaffAlignmentDown
 <4>4. <4>8 <_+>4
}

\score {
 <<
  \new Staff = bassStaff \bass
  \context Staff = bassStaff \continuo
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).