Notació dels cops de llengua de la flauta

És possible indicar tècniques d’articulació especial com el cop de llengua de la flauta substituint el cap de la figura amb el glif adequat.

slap =
#(define-music-function (music) (ly:music?)
#{
 \temporary \override NoteHead.stencil = #ly:text-interface::print
 \temporary \override NoteHead.text =
  \markup
  \translate #'(1 . 0)
  \override #'(thickness . 1.4)
  \overlay {
   \draw-line #'(-1.2 . 0.4)
   \draw-line #'(-1.2 . -0.4)
  }
 \temporary \override NoteHead.stem-attachment =
 #(lambda (grob)
   (let* ((stem (ly:grob-object grob 'stem))
      (dir (ly:grob-property stem 'direction UP))
      (is-up (eqv? dir UP)))
    (cons dir (if is-up 0 -0.8))))
 #music
 \revert NoteHead.stencil
 \revert NoteHead.text
 \revert NoteHead.stem-attachment
#})

\relative c' {
 c4 \slap c d r
 \slap { g4 a } b r
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).