Afegir un pentagrama addicional a un salt de línia

En afegir un pentagrama nou a un salt de línia, per desgràcia s’afegeix un espai addicional al final de la línia abans del salt (reservat per fer lloc a un canvi d’armadura que de totes formes no s’imprimirà). La solució alternativa és afegir un ajustament per a Staff.explicitKeySignatureVisibility com es mostra a l’exemple.

\paper { tagline = ##f }

\score {
 \new StaffGroup \relative c'' {
  \new Staff
  \key f \major
  c1 c^"Unwanted extra space" \break
  << { c1 | c }
    \new Staff {
     \key f \major
     \once \omit Staff.TimeSignature
     c1 | c
    }
  >>
  c1 | c^"Fixed here" \break
  << { c1 | c }
    \new Staff {
     \once \set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #end-of-line-invisible
     \key f \major
     \once \omit Staff.TimeSignature
     c1 | c
    }
  >>
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).