Línies d’extensió per a nombre de corda

Fem una línia extensora per a les indicacions de nombre de corda, mostrant que una sèrie de notes s’han de tocar sobre la mateixa corda.

stringNumberSpanner =
 #(define-music-function (StringNumber) (string?)
  #{
   \override TextSpanner.style = #'solid
   \override TextSpanner.font-size = #-5
   \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
   \override TextSpanner.bound-details.left.text =
    \markup { \circle \number $StringNumber }
  #})


\relative c {
 \clef "treble_8"
 \stringNumberSpanner "5"
 \textSpannerDown
 a8\startTextSpan
 b c d e f\stopTextSpan
 \stringNumberSpanner "4"
 g\startTextSpan a
 bes4 a g2\stopTextSpan
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).