Impressió dels noms de les notes amb o sense indicació de l’octava

Es pot usar el context NoteNames per imprimir el valor textual de les notes. La propietat printOctaveNames activa o desactiva la representació de l’octava de les notes.

scale = \relative c' {
 a4 b c d
 e4 f g a
}

\new Staff {
 <<
  \scale
  \context NoteNames {
   \set printOctaveNames = ##f
   \scale
  }
 >>
 R1
 <<
  \scale
  \context NoteNames {
   \set printOctaveNames = ##t
   \scale
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).