Combinar dues parts sobre el mateix pentagrama

L’eina de combinació de parts (ordre \partcombine) permet la combinació de diverses parts diferents sobre el mateix pentagrama. Les indicacions textuals com ara “solo” o “a2” s’afegeixen de forma predeterminada; per treure-les, senzillament heu d’establir la propietat printPartCombineTexts al valor “fals”. Per a partitures vocals (com himnes), no cal afegir els textos “solo” o “a2”, per la qual cosa s’han de deshabilitar. No obstant, podria ser millor no usar-lo si hi ha solos, perquè no s’indicaran. En aquests casos podria ser preferible la notació polifònica estàndard.

Aquest fragment de codi presenta les tres formes en las quals es poden imprimir dues parts sobre un sol pentagrama: polifonia estàndard, \partcombine sense textos, i \partcombine amb texts.

musicUp = \relative c'' {
 \time 4/4
 a4 c4.( g8) a4 |
 g4 e' g,( a8 b) |
 c b a2.
}

musicDown = \relative c'' {
 g4 e4.( d8) c4 |
 r2 g'4( f8 e) |
 d2 \stemDown a
}

\score {
 <<
  \new Staff \with {
   instrumentName = "standard polyphony"
  } << \musicUp \\ \musicDown >>

  \new Staff \with {
   instrumentName =
    \markup { \typewriter "\\partCombine" without text}
   printPartCombineTexts = ##f
  } \partCombine \musicUp \musicDown

  \new Staff \with {
   instrumentName =
    \markup { \typewriter "\\partCombine" with text}
  } \partCombine \musicUp \musicDown
 >>

 \layout {
  indent = 6.0\cm
  \context {
   \Score
   % Setting this to a large value avoids a bar line at the
   % beginning that would connect the three staves otherwise.
   \override SystemStartBar.collapse-height = 30
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).