Harmònics amb puntet

Els harmònics artificials que usen l’ordre \harmonic no tenen puntet. Per sobreescriure aquest comportament, fixeu la propietat de context harmonicDots.

\relative c''' {
  \time 3/4
  \key f \major
  \set harmonicDots = ##t
  <bes f'\harmonic>2. ~
  <bes f'\harmonic>4. <a e'\harmonic>8( <gis dis'\harmonic> <g d'\harmonic>)
  <fis cis'\harmonic>2.
  <bes f'\harmonic>2.
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).