Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica

Aquesta plantilla afegeix una reducció de piano automàtica a la partitura vocal SATB estàndard que es va mostrar a la “Plantilla de conjunt vocal”. Això presenta un dels punts forts del LilyPond: podem usar una definició de música més d’un cop. Si es fa qualsevol canvi a les notes de la part vocal (diguem tenorMusic), aleshores els canvis s’aplicaran també a la reducció de piano.

\paper {
 top-system-spacing.basic-distance = 10
 score-system-spacing.basic-distance = 20
 system-system-spacing.basic-distance = 20
 last-bottom-spacing.basic-distance = 10
}

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
 c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
 e'4 f d e
}
altoWords =\lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 <<
  \new ChoirStaff <<
   \new Lyrics = "sopranos" \with {
    % This is needed for lyrics above a staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
   }
   \new Staff = "women" <<
    \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
    \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
   >>
   \new Lyrics = "altos"
   \new Lyrics = "tenors" \with {
    % This is needed for lyrics above a staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
   }

   \new Staff = "men" <<
    \clef bass
    \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
    \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
   >>
   \new Lyrics = "basses"
   \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
   \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
   \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
   \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
  >>
  \new PianoStaff <<
   \new Staff <<
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partCombine
    << \global \sopMusic >>
    << \global \altoMusic >>
   >>
   \new Staff <<
    \clef bass
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partCombine
    << \global \tenorMusic >>
    << \global \bassMusic >>
   >>
  >>
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).