Com canviar la posició d’un diagrama de posicions

Si volem moure un diagrama de posicions d’acord, per exemple, per evitar una col·lisió, o situar-lo entre dues notes, tenim diverses possibilitats:

1) modificar els valors de farciment #’padding o del desplaçament addicional #’extra-offset (como es mostra en el primer exemple)

2) podem afegir una veu invisible i adjuntar els diagrames de posicions a les notes invisibles d’aquesta veu (com es veu en el segon exemple).

Si hem de moure el diagrama segons una posició rítmica dins del compàs (a l’exemple, la tercera part del compàs) és millor el segon exemple, perquè el diagrama s’alinea amb la tercera pulsació per si sol

\header { tagline = ##f }

harmonies = \chordmode
{
 a8:13
% THE FOLLOWING IS THE COMMAND TO MOVE THE CHORD NAME
 \once \override ChordNames.ChordName.extra-offset = #'(10 . 0)
 b8:13 s2.
% THIS LINE IS THE SECOND METHOD
  s4 s4 b4:13
}

\score
{
 <<
  \new ChordNames \harmonies
  \new Staff
  {a8^\markup { \fret-diagram "6-x;5-0;4-2;3-0;2-0;1-2;" }
% THE FOLLOWING IS THE COMMAND TO MOVE THE FRET DIAGRAM
   \once \override TextScript.extra-offset = #'(10 . 0)
   b4.~^\markup { \fret-diagram "6-x;5-2;4-4;3-2;2-2;1-4;" } b4. a8\break
% HERE IS THE SECOND METHOD
   <<
    { a8 b4.~ b4. a8}
    { s4 s4 s4^\markup { \fret-diagram "6-x;5-2;4-4;3-2;2-2;1-4;" }
    }
   >>
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).