Crear pentagrames en blanc

Per crear pentagrames en blanc, genereu compassos buits i després elimineu el gravador de números de compàs Bar_number_engraver del context Score, i els gravadors de la indicacó de compàs Time_signature_engraver, de la clau Clef_engraver i dels compassos Bar_engraver del context de Staff.

#(set-global-staff-size 20)

\score {
 {
  \repeat unfold 12 { s1 \break }
 }
 \layout {
  indent = 0\in
  \context {
   \Staff
   \remove "Time_signature_engraver"
   \remove "Clef_engraver"
   \remove "Bar_engraver"
  }
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver"
  }
 }
}

% uncomment these lines for "letter" size
%{
\paper {
 #(set-paper-size "letter")
 ragged-last-bottom = ##f
 line-width = 7.5\in
 left-margin = 0.5\in
 bottom-margin = 0.25\in
 top-margin = 0.25\in
}
%}

% uncomment these lines for "A4" size
%{
\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 ragged-last-bottom = ##f
 line-width = 180
 left-margin = 15
 bottom-margin = 10
 top-margin = 10
}
%}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).