Mostrar un sistema GrandStaff complet si segueix amb vida un sol dels seus pentagrames

A vegades, a les partitures orquestrals es deixen en silenci instruments individuals o grups d’ells durant un període de temps, i els seus pentagrames corresponents es poden suprimir durant aquest temps (amb \removeEmptyStaves).

Quan tornen a sonar, sovint es prefereix mostrar tots els instruments del grup. Això es pot fer afegint el gravador Keep_alive_together_engraver en el context agrupador (per exemple: un GrandStaff o un StaffGroup)

En aquest exemple, els violins estan en silenci durant els sistemes segon i tercer. Sols el violí primer sona a l’últim compàs, però es mostra també el pentagrama del violí segon.

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds"
  <<
   \new Staff = "Staff_flute" \with {
    instrumentName = "Flute"
    shortInstrumentName = "Fl"
   }
   \relative c' {
    \repeat unfold 3 { c'4 c c c | c c c c | c c c c | \break }
   }
  >>
  \new StaffGroup = "StaffGroup_Strings"
  <<
   \new GrandStaff = "GrandStaff_violins"
   <<
    \new Staff = "StaffViolinI" \with {
     instrumentName = "Violin I"
     shortInstrumentName = "Vi I"
    }
    \relative c'' {
     a1 \repeat unfold 7 { s1 } \repeat unfold 12 a16 a4
    }
    \new Staff = "StaffViolinII" \with {
     instrumentName = "Violin II"
     shortInstrumentName = "Vi II"
    }
    \relative c' { e1 \repeat unfold 8 { s1 } }
   >>
   \new Staff = "Staff_cello" \with {
    instrumentName = "Cello"
    shortInstrumentName = "Ce"
   }
   \relative c { \clef bass \repeat unfold 9 { c1 }}
  >>
 >>
}

\paper { tagline = ##f }

\layout {
 indent = 3.0\cm
 short-indent = 1.5\cm
 \context {
  \GrandStaff
  \consists Keep_alive_together_engraver
 }
 \context {
  \Staff
  \RemoveEmptyStaves
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).