Indicar acords de pentagrama creuat amb claudàtors d’arpegi

Un claudàtor d’arpegi pot indicar que s’han de tocar amb la mateixa mà notes que estan en dos pentagrames diferents. Per fer-ho, el PianoStaff s’ha de configurar perquè accepti símbols d’arpegi de pentagrama creuat i els símbols d’arpegi s’han de configurar a la forma de claudàtor en el context de PianoStaff.

(Debussy, Les collines d’Anacapri, m. 65)

\new PianoStaff <<
 \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
 \override PianoStaff.Arpeggio.stencil =
  #ly:arpeggio::brew-chord-bracket
 \new Staff {
  \relative c' {
   \key b \major
   \time 6/8
   b8-.(\arpeggio fis'-.\> cis-.
    e-. gis-. b-.)\!\fermata^\laissezVibrer \bar "||"
  }
 }
 \new Staff {
  \relative c' {
   \clef bass
   \key b \major
   <<
    {
     <a e cis>2.\arpeggio
    }
    \\
    {
     <a, e a,>2.
    }
   >>
  }
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).