Canviar l’interval de les línies de la pauta

S’usa staffLineLayoutFunction per canviar la posició de les notes. Aquest fragment de codi mostra com ajustar el seu valor al de ly:pitch-semitones per produir una escala cromàtica amb la distància entre cada espai i línia del pentagrama igual a un semitò.

scale = \relative c' {
 a4 ais b c
 cis4 d dis e
 f4 fis g gis
 a1
}

\new Staff \with {
 \remove "Accidental_engraver"
 staffLineLayoutFunction = #ly:pitch-semitones
}
{
 <<
  \scale
  \context NoteNames {
   \set printOctaveNames = ##f
   \scale
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).