Modificació de propietats per a objetes gràfics individuals

L’ordre \applyOutput fa possible l’ajustament fi de qualsevol objecte de presentació, en qualsevol context. Requereix una funció de l’Scheme amb tres arguments

#(define (mc-squared grob grob-origin context)
  (let ((sp (ly:grob-property grob 'staff-position)))
   (ly:grob-set-property!
   grob 'stencil
   (grob-interpret-markup grob
			   #{ \markup \lower #0.5
				#(case sp
				  ((-5) "m")
				  ((-3) "c ")
				  ((-2) #{ \markup \teeny \bold 2 #})
				  (else "bla")) #}))))

\relative c' {
 <d f g b>2
 \applyOutput Voice.NoteHead #mc-squared
 <d f g b>2
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).