Silencis de separació en mode de lletra

La sintaxi s per als silencis de desplaçament sols està disponible als modes de nota i d’acord. En altres situacions, per exemple en escriure la lletra de les cançons, es recomana usar l’ordre \skip.

<<
  \relative c'' { a1 | a }
  \new Lyrics \lyricmode { \skip 1 bla1 }
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).