Nombres de compàs centrats

Sovint, les partitures d’obres per a conjunts grnas tenen els nombres de compàs a sota del sistems i centrats horitzontalment sobre l’amplada del compàs. Aquest fragment de codi mostra com pot usar-se el gravador Measure_counter_engraver per simular aquesta pràctica de notació. Aquí hem afegit el gravador a un context Dynamics.

\layout {
 \context {
  \Dynamics
  \consists #Measure_counter_engraver
  \override MeasureCounter.direction = #DOWN
  \override MeasureCounter.font-encoding = #'latin1
  \override MeasureCounter.font-shape = #'italic
  % to control the distance of the Dynamics context from the staff:
  \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing.padding = #2
 }
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

pattern = \repeat unfold 7 { c'4 d' e' f' }

\new StaffGroup <<
 \new Staff {
  \pattern
 }
 \new Staff {
  \pattern
 }
 \new Dynamics {
  \startMeasureCount
  s1*7
  \stopMeasureCount
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).