Lligadures de guitarra

A diferència dels glissandos, els ‘slides’ o lligadures poden partir d’un punt imprecís del màstil fins un trast específic. Una bona forma de fer-ho es afegir una nota de mordent oculta abans de la nota real, com es mostra a l’exemple següent.

%% Hide fret number: useful to draw slide into/from a casual point of
%% the fretboard.

hideFretNumber = {
 \once \hide TabNoteHead
 \once \hide NoteHead
 \once \hide Stem
 \once \override NoteHead.no-ledgers = ##t
 \once \override Glissando.bound-details.left.padding = #0.3
}

music= \relative c' {
 \grace { \hideFretNumber d8\2 \glissando s2 } g2\2
 \grace { \hideFretNumber g8\2 \glissando s2 } d2 |

 \grace { \hideFretNumber c,8 \glissando s } f4\5^\markup \tiny { Slide into }
 \grace { \hideFretNumber f8 \glissando s } a4\4
 \grace { \hideFretNumber e'8\3 \glissando s } b4\3^\markup \tiny { Slide from }
 \grace { \hideFretNumber b'8 \glissando s2 } g4 |
}

\score {
 <<
  \new Staff {
   \clef "G_8"
   \music
  }
  \new TabStaff {
   \music
  }
 >>
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).