Afegir indicadors als pentagrames que es divideixen després d’un salt de línia

Aquest fragment de codi defineix les ordres \splitStaffBarLine, convUpStaffBarLine i convDownStaffBarLine, que afegeix una fletxa doble a l’últim compàs d’un pentagrama, indicant que les diverses veus disposaran d’un pentagrama propi a la línia següent.

#(define-markup-command (arrow-at-angle layout props angle-deg length fill)
  (number? number? boolean?)
  (let* (
      (PI-OVER-180 (/ (atan 1 1) 34))
      (degrees->radians (lambda (degrees) (* degrees PI-OVER-180)))
      (angle-rad (degrees->radians angle-deg))
      (target-x (* length (cos angle-rad)))
      (target-y (* length (sin angle-rad))))
   (interpret-markup layout props
    (markup
    #:translate (cons (/ target-x 2) (/ target-y 2))
    #:rotate angle-deg
    #:translate (cons (/ length -2) 0)
    #:concat (#:draw-line (cons length 0)
          #:arrow-head X RIGHT fill)))))


splitStaffBarLineMarkup = \markup \with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
 \combine
 \arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
 \arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
}

splitStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob splitStaffBarLineMarkup)
   0))
 \break
}

convDownStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob #{
    \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
     \translate #'(0 . -.13)\arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
    }#})
   0))
 \break
}

convUpStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob #{
    \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
     \translate #'(0 . .14)\arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
    }#})
   0))
 \break
}


\header { tagline = ##f }

\paper {
 ragged-right = ##t
 short-indent = 10\mm
}

separateSopranos = {
 \set Staff.instrumentName = "AI AII"
 \set Staff.shortInstrumentName = "AI AII"
 \splitStaffBarLine
 \change Staff = "up"
}
convSopranos = {
 \convDownStaffBarLine
 \change Staff = "shared"
 \set Staff.instrumentName = "S A"
 \set Staff.shortInstrumentName = "S A"
}

sI = {
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 f''2
 \separateSopranos
 \repeat unfold 4 g''2
 \convSopranos
 \repeat unfold 4 c''2
}
sII = {
 s1*2
 \voiceTwo
 \change Staff = "up"
 \repeat unfold 4 d''2
}
aI = {
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 a'2
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 b'2
 \convUpStaffBarLine
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 g'2
}
aII = {
 s1*2
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 g'2
}
ten = {
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 c'2
 \repeat unfold 4 d'2
 \repeat unfold 4 c'2
}
bas = {
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 f2
 \repeat unfold 4 g2
 \repeat unfold 4 c2
}

\score {
 <<
  \new ChoirStaff <<
   \new Staff = up \with {
    instrumentName = "SI SII"
    shortInstrumentName = "SI SII"
   } {
    s1*4
   }

   \new Staff = shared \with {
    instrumentName = "S A"
    shortInstrumentName = "S A"
   } <<
    \new Voice = sopI \sI
    \new Voice = sopII \sII
    \new Voice = altI \aI
    \new Voice = altII \aII
   >>
   \new Lyrics \with {
    alignBelowContext = up
   }
   \lyricsto sopII { e f g h }
   \new Lyrics \lyricsto altI { a b c d e f g h i j k l }

   \new Staff = men \with {
    instrumentName = "T B"
    shortInstrumentName = "T B"
   } <<
    \clef F
    \new Voice = ten \ten
    \new Voice = bas \bas
   >>
   \new Lyrics \lyricsto bas { a b c d e f g h i j k l }
  >>
 >>
 \layout {
  \context {
   \Staff \RemoveEmptyStaves
   \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).