Impressió de música que tingui compassos en cada pentagrama

En el següent fragment de codi, dues parts diferents tenen un compàs completament diferent i malgrat això es mantenen sincronitzades. Les barres de compàs ja no es poden imprimir en el nivell de Score; per permetre barres de compàs independents en cada part es tralladen els gravadores Default_barline_engraver i Timing_translator des del context de partitura Score fins el context de pentagrama Staff.

Si calen nombres de compàs, el gravador de nombres de compàs Bar_number_engraver també s’ha de traslladar, ja que descansa en propietat fixades pel Timing_translator; es pot usar un bloc \with per afegir nombres de compàs al pentagrama apropiat.

\paper {
 indent = #0
 ragged-right = ##t
 tagline = ##f
}

global = { \time 3/4 { s2.*3 } \bar "" \break { s2.*3 } }

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Timing_translator"
  \remove "Bar_number_engraver"
  \override SpacingSpanner.uniform-stretching = ##t
  \override SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
  proportionalNotationDuration = \musicLength 64
 }
 \context {
  \Staff
  \consists "Timing_translator"
 }
 \context {
  \Voice
  \remove "Forbid_line_break_engraver"
  tupletFullLength = ##t
 }
}

Bassklarinette = \new Staff \with {
 \consists "Bar_number_engraver"
 barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
 \override BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
} <<
 \global {
  \bar "|"
  \clef treble
  \time 3/8
  d''4.

  \bar "|"
  \time 3/4
  r8 des''2( c''8)

  \bar "|"
  \time 7/8
  r4. ees''2 ~

  \bar "|"
  \time 2/4
  \tupletUp
  \tuplet 3/2 { ees''4 r4 d''4 ~ }

  \bar "|"
  \time 3/8
  \tupletUp
  \tuplet 4/3 { d''4 r4 }

  \bar "|"
  \time 2/4
  e''2

  \bar "|"
  \time 3/8
  es''4.

  \bar "|"
  \time 3/4
  r8 d''2 r8
  \bar "|"
 }
>>

Perkussion = \new StaffGroup <<
 \new Staff <<
  \global {
   \bar "|"
   \clef percussion
   \time 3/4
   r4 c'2 ~

   \bar "|"
   c'2.

   \bar "|"
   R2.

   \bar "|"
   r2 g'4 ~

   \bar "|"
   g'2. ~

   \bar "|"
   g'2.
  }
 >>
 \new Staff <<
  \global {
   \bar "|"
   \clef percussion
   \time 3/4
   R2.

   \bar "|"
   g'2. ~

   \bar "|"
   g'2.

   \bar "|"
   r4 g'2 ~

   \bar "|"
   g'2 r4

   \bar "|"
   g'2.
  }
 >>
>>

\score {
 <<
  \Bassklarinette
  \Perkussion
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).