Ajustament d’espaiat de les notes d’adorn

Es poden ajustar la separació entre les notes d’adorn utilitzant la propietat spacing-increment de Score.GraceSpacing.

graceNotes = {
  \grace { c4 c8 c16 c32 }
  c8
}

\relative c'' {
  c8
  \graceNotes
  \override Score.GraceSpacing.spacing-increment = #2.0
  \graceNotes
  \revert Score.GraceSpacing.spacing-increment
  \graceNotes
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).